Vanaf 5 juli weer dienst in de Pelgrimskerk

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

We zijn dankbaar dat we vanaf zondag 5 juli als gemeente weer kunnen samenkomen in de Pelgrimskerk. Meer dan ooit beseffen we dat het een voorrecht is om gezamenlijk de Bijbel te openen, te bidden, muziek te maken en elkaar te ontmoeten.

We proberen zoveel mogelijk op vertrouwde en verantwoordelijke wijze de diensten te organiseren. In opdracht van de kerkenraad is hiervoor een gebruiksplan opgesteld. De genomen maatregelen zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit nieuwsbericht informeren we u hoe u de erediensten kunt bijwonen.

Aanmelden
Vanaf juli geldt er geen maximum meer voor het aantal personen bij samenkomsten. Wel moeten de basisregels zoals de 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Dit leidt tot een maximumcapaciteit van onze kerkzaal van ruim 100 personen. Mogelijk kan dus niet iedereen die de dienst wil bijwonen toegang krijgen. Van overheidswege is het verplicht om een plaats te reserveren. U kunt zich aanmelden vanaf de maandag voor de dienst tot 24 uur voor aanvang van de dienst via de website van de kerk: www.kerkinijsselmonde.nl. Als u geen toegang hebt tot het internet kunt u zich telefonisch aanmelden bij Wim Biezepol (06-51292407). Ook als u geen lid bent van onze gemeente bent u van harte welkom. Het uitgangspunt is dat de personen die niet zijn geplaatst de volgende dienst als eerste toegang krijgen. De mensen die zich hebben aangemeld en vervolgens zijn geplaatst, krijgen een bevestiging per e-mail. Zo weet u of er met uw komst rekening wordt gehouden. We beseffen dat dit niet de gastvrije houding is die een kerk past, maar gelet op de omstandigheden is er geen andere mogelijkheid. De diensten worden ook live uitgezonden via YouTube en de kerkomroep.nl. U hoeft de kerkdienst dus niet te missen.

Maatregelen
Mensen met COVID-19 gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Bij de ingang van de kerk wordt u begroet door de koster die vraagt naar uw gezondheid. In het kerkgebouw kunt u gebruik maken van desinfecterende handgel en wordt vervolgens uw zitplaats aangewezen. Overal in het gebouw dient u de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Om die reden wordt u gevraagd bij binnenkomst direct naar u zitplaats te gaan en na de dienst het kerkgebouw te verlaten. Ook op het kerkplein wordt u verzocht de geldende voorschriften na te leven. Helaas is het nog niet mogelijk na de dienst gezamenlijk koffie te drinken.

Jeugdwerk
We vinden het belangrijk dat alle generaties kunnen samenkomen. Het jeugdwerk zal zoveel mogelijk op gebruikelijke wijze plaatsvinden. Behalve op de eerste zondag van de maand zullen de gebruikelijke kinderdiensten worden georganiseerd. De kinderen verzamelen zich bij binnenkomst in het kerkgebouw op de voorste twee banken van de kerkzaal. Na het gebruikelijke kindermoment in de eredienst, gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst in een van de zalen van de kerk. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerkzaal voor ontvangst van de zegen.

Op de eerste zondag van de maand kunnen de kinderen plaatsnemen bij hun ouder(s) in de kerkbanken. Voorlopig wordt er geen kinderoppas aangeboden.

Muziek in de dienst
Er zijn aanwijzingen dat zingen een bron van besmetting is. Wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp loopt nog. Zolang dit nog onduidelijk is, wordt gemeentezang afgeraden. Het niet samen kunnen zingen zal door velen als een groot gemis worden ervaren. Wel kunnen we een beroep doen op de organist en onze Gemeente Muziekgroep. Gezamenlijk zullen zij in de eredienst zorgen voor zang en muziek. De overige bezoekers kunnen meeneuriën.

Collecte
Bij de uitgang van de kerkzaal staan twee collecteschalen voor uw giften. Daarnaast is het blijvend mogelijk om per bank uw gaven te storten.

Vrijwilligers
Alleen samen kunnen we kerk zijn. Om de diensten weer mogelijk te maken, is ook uw hulp gewenst. Elke dienst zullen er drie coördinatoren aangesteld worden om de dienst in goede banen te begeleiden. Als u zich hiervoor wilt inzetten, kunt u zich aanmelden bij Dik Kok (06-21146727 of via koster.pk@kerkinijsselmonde.nl).

Als u uw muzikale talenten wilt inzetten in de eredienst, kunt u zich aanmelden voor de Gemeente Muziekgroep bij Jos Domenie (gmg.pelgrimskerk@kerkinijsselmonde.nl).

In verband met de hygiënemaatregelen zullen we het kerkgebouw na elke samenkomst reinigen. Als u zich aanmeldt voor de dienst, kunt u gevraagd worden om hier een bijdrage in te leveren.

Zondagsbrief
De zondagsbrief wordt vooraf toegestuurd en zal niet meer in de kerk worden uitgereikt. Wilt u graag de zondagsbrief (digitaal) ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via scriba@kerkinijsselmonde.nl.

Hartelijke groet en zegen,

De kerkenraad van de Pelgrimskerk

Geplaatst in Archive.